Dân tộc H'Mong và sợi dây tâm linh với vải gai dầu

[English below]

 

🌱 Theo quan niệm của người H’Mong, vải gai dầu được coi là sự gắn kết bền chặt giữa con người và thế giới tâm linh.
Họ cho rằng sợi gai dầu là sợi chỉ dẫn đường cho người chết trở về với tổ tiên và đầu thai trở lại làm người.

  Với người Mông, dệt vải lanh còn thể hiện sự khéo tay, chăm chỉ, đồng thời trở thành một trong những tiêu chí đánh giá tài năng và phẩm hạnh của người phụ nữ.

 


🌱 According to the H'mong people, hemp is the connection between humanity and the spiritual world. They believe that hemp fibers are the guiding thread for the dead to return to their ancestors and reincarnate as humans.

  Weaving also shows skillfulness, hard work and becomes one of the criteria for evaluating a H'mong woman's talent and virtue.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published